Punktid LogoPunktid Logo
Įtraukti į „Nasdaq“ biržą

GDPR

„GAMEKEYS OÜ“ PRIVATUMO POLITIKA

1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visais atvejais, kai „Gamekeys OÜ“ (toliau: „Gamekeys“) tvarko fizinių asmenų (toliau – klientas) asmens duomenis.
2. „Gamekeys“ turi teisę vienašališkai keisti ir taisyti naudojimosi sąlygas. Apie naudojimosi sąlygų pakeitimus klientas informuojamas el. laišku (jeigu klientas „Gamekeys“ pateikė savo el. pašto adresą)

Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas
3. Kliento asmens duomenų valdytojas yra „Gamekeys OÜ“, registro kodas 12526262, adresas Harju apskritis, Talinas, Kesklinn miesto rajonas, Tornimäe 5, 10145.
4. Kilus klausimams, susijusiems su privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome klientą persiųsti savo užklausą el. pašto adresu [email protected].

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys principai5. „Gamekeys“ tvarko kliento pateiktus asmens duomenis laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų ir tvarkydamas asmens duomenis visada atsižvelgia į kliento interesus, teises ir laisves.
6. „Gamekeys“ tikslas – tvarkyti asmens duomenis atsakingai ir remiantis geriausia praktika, turint omenyje, kad „Gamekeys“ visada pasiruošęs įrodyti, kad asmens duomenų tvarkymas yra suderinamas su numatytais tikslais.
7. Visi procesai, instrukcijos, procedūros ir veiksmai, susiję su „Gamekeys“ atliekamu asmens duomenų tvarkymu, yra pagrįsti šiais principais:
7.1. Teisėtumas. Asmens duomenų tvarkymas turi teisinį pagrindą, pavyzdžiui, sutikimą;
7.2. Sąžiningumas. Užtikriname, kad asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, ypač reikalaudami, kad klientas turėtų pakankamai informacijos apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys;
7.3. Skaidrumas. Asmens duomenų tvarkymas klientui yra skaidrus;
7.4. Tikslo apribojimas. Asmens duomenys renkami nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
7.5. Duomenų sumažinimas. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, aktualūs ir ribojami iki tiek, kiek būtina siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. „Gamekeys“ asmens duomenų tvarkymas grindžiamas minimalaus duomenų tvarkymo principu ir jei asmens duomenys nebereikalingi arba nėra ilgiau reikalingi tikslui, kuriam šie duomenys buvo renkami, asmens duomenys ištrinami;
7.6. Tikslumas. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų veiksmų siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie yra netikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti;
7.7. Saugojimo apribojimas. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, kuriems asmens duomenys tvarkomi. Tai reiškia, kad jei „Gamekeys“ pageidauja asmens duomenis saugoti ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio šie duomenys buvo surinkti, „Gamekeys“ anonimizuos duomenis taip, kad klientas nebebus identifikuojamas;
7.8. Sąžiningumas ir konfidencialumas. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kuris užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones;
7.9. Duomenų apsauga pagal numatytuosius nustatymus ir pagal dizainą. „Gamekeys“ užtikrina, kad visos naudojamos sistemos atitiktų reikiamus techninius kriterijus. Atitinkamos duomenų apsaugos priemonės buvo suplanuotos atnaujinant ar projektuojant bet kokias informacijos ir duomenų sistemas (pvz., informacinės sistemos ir verslo procesai buvo sukurti remiantis pseudonimizacijos ir šifravimo prielaidomis).
8. Tvarkydami asmens duomenis „Gamekeys“ visada vadovaujasi tikslu, kad galėtų pateikti įrodymus, jog laikomasi aukščiau paminėtų principų, o papildomos informacijos apie tokių principų laikymąsi galima prašyti el. laišku ([email protected]).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

9. „Gamekeys“ tvarko kliento asmens duomenis šiais tikslais:
9.1. Sudaryti sutartį su klientu ir užregistruoti jį kaip lojaliu klientą, t.y. užregistruoti klientą kaip „Gamekeys“ aplinkos narį ir vykdyti su registracija susijusią veiklą, susisiekti su klientu narystės klausimais ir identifikuoti klientą, jei klientas susisiekia su „Gamekeys“;
9.2. Teikti klientui paslaugas, įskaitant prekių pardavimą ir užsakytų prekių pristatymą;
9.3. Priimti automatizuotus sprendimus, įskaitant kliento profiliavimą dėl kliento pageidaujamų prekių, ir tokiu būdu teikti klientui nuolaidas;
9.4. Atlikti pasitenkinimo apklausas, kurios apima apklausos rezultatų valdymą ir analizę;
9.5. Siųsti klientui rinkodaros turinį, akcijas ir naujienlaiškius;
9.6. Vykdyti įstatymų nustatytas pareigas, įskaitant buhalterines ir mokestines prievoles, bei kompetentingų valstybės institucijų ir jų organų teisėtus įsakymus.

Tvarkomi asmens duomenys
10. „Gamekeys“ tvarko šiuos asmens duomenis:
10.1. punkte 9.1 nurodytais atvejais – kliento vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, naudotojo vardas, IP adresas;
10.1. punkte 9.2 nurodytais atvejais – kliento vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
10.3. punkte 9.3 nurodytais atvejais – kliento vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas, kliento užsakytų prekių sąrašas;
10.4. punkte 9.4 nurodytais atvejais – kliento vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; kliento užsakytų prekių sąrašas, kliento apklausoje pateikti duomenys, kuriuos atskleidžia apklausos rezultatai;
10.5. punkte 9.5 nurodytais atvejais – kliento vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas;
10.6. punkte 9.6 nurodytais atvejais – įstatymų nustatytais arba valstybės institucijų ir (ar) jų organų įsakymuose nurodytais atvejais.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas
11. „Gamekeys“ tvarkys kliento duomenis, siekdamas įvykdyti su klientu sudarytą sutartį (žr. 9.2 punktą aukščiau) arba imtis priemonių prieš sudarydamas sutartį pagal kliento prašymą (žr. 9.1 punktą aukščiau). Šiuo atveju duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra su klientu sudaryta sutartis arba kliento prašymas dėl derybų prieš sudarant sutartį.
12. „Gamekeys“ tvarko kliento asmens duomenis rinkodaros turinio ir pasiūlymų persiuntimo bei pasitenkinimo apklausų atlikimo ir rezultatų analizės tikslais tik tuo atveju, jei klientas davė sutikimą (žr. 9.4 ir 9.5 punktus aukščiau). Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra kliento sutikimas.
13. Automatinio sprendimo priėmimo pagrindas yra teisėtas „Gamekeys“ interesas (žr. 9.3 punktą aukščiau). „Gamekeys“ teisėtas interesas yra teikti klientui tinkamus ir kliento interesus atitinkančius produktus. „Gamekeys“ didžiąją dalį kliento asmens duomenų automatizuotų sprendimų priėmimo ir profiliavimo tikslais tvarko anonimiškai ir nesuasmeninta forma. Taip sumažinama rizika duomenų subjekto teisėms ir interesams.
14. „Gamekeys“ tvarko kliento asmens duomenis, kad įvykdytų teisės aktuose nustatytas pareigas kiekvienu konkrečiu atveju, jei yra teisinis pagrindas (žr. 9.6 punktą aukščiau).
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
15. „Gamekeys“ neperduoda kliento asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus:
15.1 „Gamekeys“ IT ir reklamos paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina „Gamekeys“ duomenų bazių valdymui, paslaugų teikimui klientams ir bendravimui su jų klientais (pvz., DigitalOcean);
15.2. Laiškų pristatymo paslaugos teikėjui tais atvejais, kai „Gamekeys“ klientui persiunčia rinkodaros turinį ir pasiūlymus (pvz., MailChimp);
15.3 Gamekeys buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams ir vyriausybinėms įstaigoms bei jų institucijoms tiek, kiek tai būtina įstatyme numatytiems „Gamekeys“ įsipareigojimams vykdyti.
16. Visi 15 skirsnyje nurodyti tvarkytojai turi užtikrinti tokį patį asmens duomenų apsaugos lygį, kaip ir „Gamekeys“. Tuo atveju, jei „Gamekeys“ aukščiau minėtais atvejais perduoda kliento asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų, „Gamekeys“ užtikrina, kad būtų tinkamas tokio asmens duomenų perdavimo tinkamumo mechanizmas BDAR kontekste ir kad būtų užtikrinta kliento asmens duomenų apsauga tokiu pat lygiu, kaip ir Europos Sąjungoje.

Asmens duomenų saugojimas
Kliento asmens duomenys saugomi:
17.1. kol klientas neištrins savo paskyros, tol „Gamekeys“ tvarko asmens duomenis, kuriuos klientas pateikė kuriant paskyrą „Gamekeys“ aplinkoje, ir 5 metus po paskutinio kliento naudojimosi savo paskyra bet kokiu būdu (žr. 9.1 punktą aukščiau);
17.2. iki 3 metų nuo sutartinių santykių nutraukimo, tol „Gamekeys“ tvarko kliento asmens duomenis, susijusius su paslaugos teikimu (žr. 9.2 punktą aukščiau);
17.3. kol „Gamekeys“ tvarko kliento asmens duomenis, susijusius su teisėtu interesu (žr. 9.3 punktą aukščiau), „Gamekeys“ toliau tvarkys kliento asmens duomenis tol, kol klientas neištrins savo paskyros arba praėjus 5 metams po to, kai klientas paskutinį kartą pasinaudojo savo paskyra bet kokiu būdu;
17.4. neribotą laiką, kol klientas neatšauks savo sutikimo, tol „Gamekeys“ tvarko asmens duomenis rinkodaros turinio ir pasiūlymų persiuntimo tikslais (žr. 9.4 ir 9.5 punktus aukščiau);
17.5. iki 7 metų nuo tos dienos, kai buvo sudarytas kliento apskaitos pirminis dokumentas, jei „Gamekeys“ yra įstatymais nustatyta pareiga saugoti apskaitos įrašus (žr. 9.6 punktą aukščiau).

Kliento teisės dėl asmens duomenų tvarkymo
18. Klientas turi teisę bet kuriuo metu susisiekti su „Gamekeys“ ([email protected]), kad pasinaudotų savo teisėmis:
18.1. teisę reikalauti prieigos prie su klientu susijusių asmens duomenų, jei to negalima padaryti prisijungus prie kliento paskyros;
18.2. teisę reikalauti ištaisyti duomenis, jei to negalima padaryti prisijungus prie kliento paskyros;
18.3. teisę reikalauti ištrinti duomenis, jei to negalima padaryti prisijungus prie kliento paskyros;
18.4. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
18.5. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
18.6. teisę reikalauti perduoti asmens duomenis;
18.7. teisę reikalauti, kad kliento atžvilgiu nebūtų priimami automatizuotu tvarkymu pagrįsti sprendimai;
18.8 teisę atšaukti sutikimą;
18.9. teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.
19. Į kliento užklausas ir prašymus atsakysime per 30 dienų nuo užklausos gavimo.
20. 12.8. Jei klientas pageidavo gauti naujienlaiškius ir/ar asmeninius pasiūlymus iš „Gamekeys“, klientas turi teisę bet kada jų atsisakyti, paspausdamas atitinkamą nuorodą pasiūlyme ir naudotojo profilyje arba išsiųsdamas atitinkamą prašymą adresu [email protected].

Slapukai
21. „Gamekeys“ svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos, skirtos gerinti naudotojo patirtį, pavyzdžiui, klientas atpažįstamas grįžus į svetainę ir todėl rodomas turinys, atitinkantis kliento interesus.
22. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie per elektroninės aplinkos serverį atsisiunčiami į naudotojo kompiuterį. Dėl to, kiekvieną kartą naudojantis e. aplinka, naršyklė gali siųsti slapukų informaciją atgal į e. aplinką, kad būtų galima atpažinti tą patį naudotoją. Klientas gali pasirinkti išjungti slapukus naršyklės nustatymuose.
23. „Gamekeys“ naudoja seanso slapukus ir nuolatinius slapukus. Seanso slapukai renka informaciją apie kliento seansą ir pirkinių krepšelį.
24. Seanso slapukai naudojami kiekvieną kartą, kai klientas apsilanko „Gamekeys“ svetainėje, ir kiekvienas seanso slapukas pašalinamas uždarius naršyklę. Visi seanso slapukai ir su jais surinkta informacija bus ištrinti klientui baigus apsilankymą.
25. Nuolatiniai slapukai leidžia atsiminti kliento nuostatas ir/ar veiklą svetainėje. Nuolatiniai slapukai neištrinami, kai svetainė uždaroma, ir galioja kiekvienam nuolatiniam slapukui nurodytą laiką. Nuolatiniai slapukai yra saugomi kliento įrenginyje ir aktyvuojami kiekvieną kartą, kai klientas apsilanko svetainėje, kurioje buvo sukurtas konkretus slapukas.

Su slapukais surinktos informacijos naudojimas
26. Su slapukais surinktą informaciją naudojame šiais tikslais:
26.1. Teikti paslaugas klientui (pvz., klientui pageidaujant, jam nereikia kiekvieną kartą įvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio į „Gamekeys“ svetainę ir klientas yra prisimenamas);
26.2. Gerinti „Gamekeys“ teikiamas paslaugas (pvz., „Gamekeys“ gali gauti informaciją apie tai, kokios yra populiariausios „Gamekeys“ svetainės dalys, iš kokių svetainių klientai patenka į „Gamekeys“ svetainę, į kurią svetainę klientai eina po to, ir kiek laiko klientai praleidžia „Gamekeys“ interneto svetainėje);
26.3. Parengti „Gamekeys“ svetainės naudojimo analizę ir statistiką (pvz., vertinamas svetainės lankytojų skaičius ir reklamos efektyvumas);
26.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., renkama informacija apie skelbimų pasiūlymus ir turinį, skirtą tam tikroms interneto naršyklėms, taip generuojant skirtingas tikslines grupes; informacija, gauta iš slapukų, derinama su kliento pateikta informacija)
27. Be to, kas paminėta anksčiau, „Gamekeys“ svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinės žiniasklaidos plėtinius (pvz., Facebook įskiepius, Google Analytics) rinkodaros ir statistikos tikslais. Tokioms trečiųjų šalių paslaugoms ar trečiųjų šalių programoms taikomos trečiųjų šalių privatumo politikos nuostatos.

Slapukų atsisakymas ir trynimas
28. Kai kurios naršyklės automatiškai priima slapukus. Kai kurios – automatiškai atsisako trečiųjų šalių slapukų ir priima pirmosios šalies slapukus.
29. Nepriklausomai nuo kliento standartinių naršyklės nustatymų, Jūs neprivalote sutikti su slapukais, o pageidaujant galite bet kada atsisakyti slapukų arba juos blokuoti bei ištrinti visus Jūsų įrenginyje saugomus slapukus. Informaciją apie slapukų atsisakymą arba ištrynimą naršyklėje arba mobiliajame įrenginyje rasite savo įrenginio naudotojo vadove ir svetainėse http://www.allaboutcookies.org ir http://www.youronlinechoices.com
30. Jei nuspręsite išjungti slapukų naudojimą, „Gamekeys“ negali garantuoti maksimalaus produktų ir (arba) paslaugų funkcionalumo internetinėje aplinkoje.

SKAITMENINIS PRISTATYMASKodai bus išsiųsti į jūsų el
KLIENTAS LAIMISutaupykite su Punktid
DAUGIAU KAIP 10 METŲ PATIRTISDirbame nuo 2009 metų